[1]
อินทโชติ น. ., “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา 3 เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 180–192, มิ.ย. 2023.