[1]
ตะวงษา พ. . และ บุบผามาลา บ. ., “การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 118–130, ธ.ค. 2022.