[1]
ฐานขันแก้ว ป. . และ บุบผามาลา บ. ., “การให้บริการของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 183–196, ธ.ค. 2022.