[1]
(สุรพล โกสิวาล) พ. ., พระศรีวินยาภรณ์, และ บุดดาสาร อ. ., “การเสริมสร้างสติพิจารณาด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ์”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 283–297, ธ.ค. 2022.