[1]
พระครูสาครธรรมประสิทธิ์, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 139–150, มิ.ย. 2023.