[1]
ทองโชติ จ. . และ หาญชนะ ช. ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 243–254, มิ.ย. 2023.