[1]
(แก่น อคฺควณฺโณ/พุ่มฟัก) พ., “โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 255–265, มิ.ย. 2023.