[1]
(สมศักดิ์ เฉื่อยทอง) พ. ., บุญโท ส. ., และ อโณทัย ส. ., “การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ไทยด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมยุคดิจิทัล”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 277–288, มิ.ย. 2023.