[1]
อุทโย (เกตุขาว) พ. ., บุญโท ส. ., และ อโณทัย ส. ., “รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคของพุทธทาสภิกขุ”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 301–312, มิ.ย. 2023.