[1]
หันมนตรี พ. ., อโณทัย ส. ., และ สัทธาพงษ์ ก. ., “ความเป็นเกินจริงของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสังคมหลังนวยุคมองผ่านพุทธปรัชญา”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 313–323, มิ.ย. 2023.