[1]
โชคพรประสาท ก. ., สัทธาพงษ์ ก. ., และ อโณทัย ส. ., “การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิด-19”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 324–334, มิ.ย. 2023.