[1]
(สุวภัทร ชินขุนทด) พ. ., อโณทัย ส. ., และ สัทธาพงษ์ ก. ., “คุณค่าเชิงสัญวิทยาของความเชื่อการแก้บนของชาวพุทธไทยต่อพระพุทธโสธรตามมุมมองพุทธปรัชญา”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 75–86, มิ.ย. 2023.