ไทยปรีชา ล. “ศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพยาบาล ในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, น. 12-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/177710.