อามาตมนตรี พ. “วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 1-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/177718.