หริมเทพาธิป เ. “บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล: The New Paradigm of the Information Society for Good Governance”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 22-34, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178056.