อามาตมนตรี พ. “วิเคราะห์เสรีภาพในปรัชญาของรพินทรนาถ ฐากูรกับเดวิด ฮิวม์”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 1-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178058.