จตฺตมโล พ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 19-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178074.