กองกะมุด ส. “เบญจศีลในปรัชญาพุทธศาสนากับบัญญัติ 10 ในปรัชญาคริสตศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 25-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178075.