ชยางกูร ณ อยุธยา เ. “ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”. พุทธมัคค์, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 60-70, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178077.