ฐิตธมฺโม พ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร”. พุทธมัคค์, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 22-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179477.