กมล พ. “เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล”. พุทธมัคค์, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 53-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179485.