กฤดากร ณ อยุธยา ค. “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค”. พุทธมัคค์, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 22-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179608.