อามาตมนตรี พ. “ตำรวจที่ดี : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์”. พุทธมัคค์, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 1-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179609.