อุ่นธง อ. “ปรัชญาประเพณีของศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”. พุทธมัคค์, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 12-21, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179610.