วิจิตรฐะพันธุ์ ณ. “ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”. พุทธมัคค์, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 11-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179903.