สมจารี (หลวงกัน) พ. “เยาวชนกับการบรรลุธรรมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท”. พุทธมัคค์, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 40-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179914.