ราชรินทร์ ส. “บทวิจารณ์หนังสือเรื่องแก่นเดิมของพุทธปรัชญา (เล่มที่หนึ่ง : มนุษย์) เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา”. พุทธมัคค์, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 58-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179923.