ชูศรี พ. “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเมตตาโดยการคบคนดี”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 23-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187402.