สุชาติกุลวิทย์ อ. “อิทธิพลของบิ๊กเดต้าต่อจริยศาสตร์และศีลธรรม”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 32-41, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187405.