วิสุทฺธิเมธี พ., และ มากมูลดี ส. “สังคหวัตถุองค์ธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 10-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233568.