กมล พ. “คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 31-36, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233570.