กิตติกาญจนโสภณ ธ., ทั่วจบ ส., และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 37-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233572.