อามาตมนตรี พ., และ ศรีนนท์ ม. “ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 44-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233587.