แมกกี้ ก. “เพศสภาพและบทบาทสตรีในฐานะอุบาสิกาตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา”. พุทธมัคค์, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 54-60, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233588.