สิริวโร พ., กิตฺติเมธี พ., เหล่าพิพัฒนา ไ. ., และ เฟื่องฟูลอย เ. “การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/239879.