คมฺภีรปญฺโญ พ. “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 44-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240503.