ปุญฺญพฑฺฒโน พ., และ โกละกะ ส. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 35-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240735.