พระครูสิทธิวราคม, อินทจารี พ., ชูชัย อ., อ่อนสร้อย ส., สุขสมบูรณ์ ว., และ ภูนาสรณ์ ส. “พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 91-98, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240779.