แสงมะโน ส., ธีรวโร พ., ธรรมบุตร บ., ไทยมิตร แ., และ กุมพล พ. “พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 51-60, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/241187.