หนูเพชร ว. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 16-25, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/242645.