ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ) พ. . “ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 26-40, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/243329.