มีมุ้ย อ. “การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 30-41, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244570.