สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) พ. . “การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 52-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244719.