พันธุ์โพธิ์ จ., และ หาญชนะ ช. . “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 42-51, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244862.