กิตติกาญจนโสภณ ธ., วงศ์สรรค์ ว., และ รัญระนา เ. “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2:”. พุทธมัคค์, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 121-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244883.