อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) พ. . . “ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 244-57, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246208.