ลาวะลี บ., พระครูชัยรัตนากร, เมยไธสง ส. ., ผันสว่าง จ., ทุมอนันต์ อ., และ ชมชารี ฉ. . . “การพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสมรรถนะจิตใจและทางกายของโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 77-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246259.