กฤษณะโลม ภ. . “วัฏฏะสงสารในพระพุทธศาสนามหายานกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 87-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246302.