แสงแพร จ., และ สุวฑฺฒโน พ. “หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 218-2, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246318.