(ภัทร เสนวรรณกุล) พ. ., จกฺกภทฺโท พ. ., มีซอง ค. ., และ อาจหาญ แ. . “การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป”. พุทธมัคค์, ปี 6, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 97-105, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246343.